Prijavite se za realizaciju vaučera

 
 
 
telekomunikacija objavljuje
 
 
OBAVEŠTENjE
 
KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELjI DA SE PRIJAVE RADI 
 
REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA
 
 
I OSNOVNE INFORMACIJE
 
U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem 
 
korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i 
 
telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju 
 
privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju 
 
usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske 
 
usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u 
 
kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik 
 
RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) (u daljem tekstu: Ugostitelj) da se prijave radi 
 
realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u 
 
ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).
 
Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano 
 
korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan 
 
opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera. 
 
Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih 
 
usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.
 
Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja 
 
koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
 
Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos 
 
sredstava, koja korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga 
 
smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.
 
Period korišćenja vaučera je od 1. avgusta do 20. novembra 2015.godine.
 
Vaučer se može koristiti samo za usluge smeštaja koje podležu obavezi plaćanja PDV i 
 
boravišne takse u skladu sa zakonom (ovo obaveštenje se odnosi na zdravstvene ustanove, jer se 
 
vaučerom može platiti isključivo usluga smeštaja, kao deo ugostiteljske usluge).
 
 
II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
 
Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera Ministarstvu podnose Ugostitelji 
 
pisanim putem.
 
Obrasci Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi 
 
Ministarstva, i to:
 
1.Prijava ugostitelja - privredni subjekti i druga pravna lica (zdravstvene ustanove)
– Obrazac 1;
 
2. Prijava ugostitelja – fizičko lice (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) –
 
 
Privredni subjekt i drugo pravno lice uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o upisu u 
 
odgovarajući registar.
 
Zdravstvena ustanova koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i 
 
rehabilitacije uz prijavu dostavlja kopiju odobrenja ministra u skladu sa članom 60. stav 2. 
 
Zakona o turizmu.
 
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i 
 
seoskom turističkom domaćinstvu, uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o razvrstavanju u 
 
kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o 
 
razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu u 
 
odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima 
 
zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kopiju ugovora sa privrednim
 
subjektom ili pravnim licem, na osnovu koga fizičko lice pruža ugostiteljske usluge, kao i 
 
uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o evidentiranju tog ugovora.
 
 
III NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE
 
Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice
 
Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi
 
Beograd, Omladinskih brigada broj 1.
 
 
IV ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
 
Razmatraće se prijave za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera pristigle na pisarnicu 
 
ministarstva do 30.06.2015. godine do 12 časova, bez obzira na način dostave.
 
Neblagovremene, nepotpune i netačne prijave neće biti uzeti u razmatranje.
 
 
V NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA
 
Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele 
 
vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.
 
Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, 
 
na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane 
 
Ministarstva. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom 
 
terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja. Ugostitelj 
 
je dužan da usluge noćenja pruži imaocima vaučera lično.
 
Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj ručno popunjava vaučer sa potrebnim 
 
podacima, potpisuje ga i pečatira, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik 
 
(roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.
 
U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, 
 
Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera. 
 
U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se 
 
iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.
 
Ugostitelj na svakih petnaest (15) dana, a najkasnije do 20. novembra 2015. godine, dostavlja 
 
Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa 
 
pratećom dokumentacijom i to:
 
- overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;
 
- uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;
 
- original fiskalni račun izdat uz svaki vaučer, kao i
 
- overenu i potpisanu specifikaciju pruženih usluga sa posebnom iskazanom uslugom 
 
noćenja (koja se jedino i refundira).
 
Za vačere realizovane u zadnjem terminu korišćenja, zaključno sa 20.11.2015. godine, 
 
Ugostistelj istog dana, preporučenom pošiljkom, dostavlja Ministarstvu zahtev za 
 
refundaciju sredstava, realizovanih u tom periodu.
 
Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava Ugostitelju u roku 
 
od 30 dana.
 
Dostavljeni vaučeri koji su nepravilno popunjeni ili nepotpisani ili nepečatirani ili koji 
 
su nečitko popunjeni ili oštećeni, neće biti refundirani.
 
 
VI OSTALE INFORMACIJE
 
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva 
 
trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/3122867 i 
 
011/3139853.
 
MOLIMO VAS ZA STRPLjENjE I RAZUMEVANjE UKOLIKO NAVEDENE
 
TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE.

Pokrovitelji