Kako početi

Zahtev za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva može podneti: ugostitelj i fizičko lice.

Ugostitelj je privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost.

Fizičko lice je vlasnik objekta smeštajnog kapaciteta do 30 ležajeva, koji može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja obroka u seoskom turističkom domaćinstvu.

Zahtev za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva podnosi se za svaki objekat pojedinačno.

OBRAZAC ZAHTEVA

Potrebna dokumentacija

Za fizičko lice:

1. Popunjen obrazac zahteva

2. Dokaz o vlasništvu – Prepis lista nepokretnosti ne stariji od šest meseci (fotokopija). Ukoliko je objekat u postupku legalizacije prilaže se i Uverenje da je  za navedeni objekat podnet zahtev za legalizaciju,  izdata od nadležnog organa za legalizaciju u opštini u kojoj se objekat nalazi. Ukoliko nepokretnost nije uknjižena prilaže se samo Ugovor o kupoprodaji ili otkupu, orginal ili overena fotokopija.

3. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

4. Dokaz o uplati administrativne takse.

5. Punomoćje i fotokopija lične karte za punomoćnika ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika.

6. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje delatnosti za fizičko lice i članove domaćinstva u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića na teritoriji opštine na kojoj se nalazi objekat, izdato od strane zdravstvene ustanove a u skladu sa članom 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u seoskom turističkom domaćinstvu.

7. Potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice i članovi domaćinstva u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite (član 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u seooskom turističkom domaćinstvu). Pregled se obavlja u Zavodu za javno zdravlje prema mestu stanovanja   domaćina i članova domaćinstva.

8. Popunjen obrazac izjave sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju objekta.

OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENOSTI STANDARDA

9. Popunjen obrazac Izjave sa podacima o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje  objekata za smeštaj.

OBRAZAC MINIMALNO TEHNIČKI USLOVI

10. Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti sanitarno higijenskih uslova

OBRAZAC SANITARNO HIGIJENSKI USLOVI

 

Pokrovitelji